Regulamin

Regulamin NowyDochod.pl i vod.NowyDochod.pl

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin określa zasady posługiwania się serwisem internetowym, którego właścicielem jest Webholo Irek Wrobel, z siedzibą: CV22 7PG, Rugby, 76 Lytham Road

§ 2

Przez użyte w treści niniejszego Regulaminu wyrażenia rozumie się:

 1. Formularz Rejestracyjny – ankieta, którą wypełnia Użytkownik podczas procesu rejestracji na Platformie.
 2. Hasło – ciąg znaków, definiowany przez użytkownika lub generowany przez Plaformę w procesie odzyskiwania hasła.
 3. Nazwa użytkownika (Login) – unikalny identyfikator Użytkownika definiowany przez Użytkownika podczas procesu rejestracji.
 4. Logowanie – potwierdzenie tożsamości Użytkownika zarejestrowanego poprzez podanie nazwy użytkownika i hasła.
 5. Użytkownik – osoba korzystająca z Platformy.
 6. Użytkownik Zarejestrowany – użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny zawierając tym samym Umowę z NowyDochod.pl, posiadający dostęp do szerszej zawartości Platformy.
 7. Profil Użytkownika – standardowy zestaw danych Użytkownika przekazanych przez niego podczas procesu rejestracji.
 8. Firma szkoleniowa – firma udostępniająca własne kursy na platformie VOD.Nowydochod.pl na podstawie odrębnej umowy z NowyDochod.pl.
 9. Organizator – VOD.Nowydochod.pl albo firma szkoleniowa organizująca dany kurs i tym samym biorąca odpowiedzialność prawną i finansową za prawidłowe obsłużenie jego uczestników.
 10. Trener – osoba prywatna prowadząca kursy lub udostępniająca własne kursy na platformie VOD.Nowydochod.pl na podstawie odrębnej umowy z VOD.Nowydochod.pl.
 11. Kurs / Produkt – produkt oferowany na Platformie – zarówno fizyczny (DVD, CD, Książka), cyfrowy (kurs online, e-book itp.), w formie usługi lub inny.
 12. System Płatności – podmiot zewnętrzny uprawniony do przyjmowania i przetwarzania płatności w imieniu organizatora, z którego systemem zintegrowana jest Platforma i w którym Organizator posiada konto umożliwiające przyjmowanie płatności. W szczególności: DotPay.pl (przelewy bankowe, karty płatnicze), PayU.pl (przelewy bankowe, karty płatnicze) i PayPal.com (karty płatnicze).

II. Korzystanie z Platformy

§ 3

 1. Platforma dostępna jest dla każdego użytkownika Internetu, przy czym dostęp do poszczególnych kursów może być odpłatny. Kursy z kategorii Darmowe kursy są udostępniane nieodpłatnie lecz mogą wymagać podania hasła dostępu.
 2. Poprzez przystąpienie do korzystania z Platformy użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia na Produkt odpłatny NIE zobowiązuje Użytkownika do jego opłacenia. Dostępność kursów odpłatnych następuje nie szybciej niż w momencie pojawienia się wpłaty na koncie systemu obsługującego płatności. Organizator przyjmuje płatności wyłącznie poprzez własne konto w Systemie Płatności zintegrowanym z Platformą. Użytkownik sam wybiera formę płatności z opcji udostępnionych przez Organizatora.
 4. Wszelkie roszczenia i uwagi związane z jakością kursów należy kierować do Organizatorów lub Trenerów danych kursów.
 5. Niektóre obszary Platformy mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych.
 6. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. Można też wyłączyć ich działanie w ustawieniach przeglądarki, co może ograniczyć albo uniemożliwić korzystanie z niektórych części Platformy.
 7. Pliki cookie wykorzystujemy w celach statystycznych, do autoryzacji użytkowników w serwisach, w celu dostosowania wyglądu serwisów do preferencji i historii przeglądania Użytkownika oraz w innych celach marketingowych.
 8. Pliki cookie mogą zawierać dane osobowe Użytkownika, chociaż w większości przypadków będzie to tylko adres e-mail. Dane te dostępne są tylko dla Użytkownika danego komputera jak i dla Platformy.

§ 4

 1. Korzystanie z większości zasobów platformy (w szczególności z płatnych kursów) wymaga logowania.
 2. Niektóre darmowe kursy dopuszczają logowanie przez osoby nie posiadające konta na platformie – „Zaloguj jako gość”.
 3. Składanie i opłacanie zamówień nie wymaga logowania.

III. Rejestracja w Platformy

§ 5

 1. Rejestracja Użytkownika obejmuje:
  1. zaakceptowanie warunków Regulaminu,
  2. prawidłowe wypełnienie Formularza Rejestracyjnego,
  3. potwierdzenie rejestracji poprzez otworzenie w przeglądarce interentowej specjalnego linku wysyłanego przez Platformę po rejestracji.
 2. Użytkownik uzyskuje pełen dostęp do Platformy (wyłączając płatne kursy, za które nie zapłacił i kursy wymagające podania hasła dostępowego) po prawidłowym potwierdzeniu procesu rejestracji i zalogowaniu się do Platformy.
 3. Zarejestrowany Użytkownik, może w dowolnej chwili modyfikować swoje dane zawarte w Profilu Użytkownika.

§ 6

Przesyłając Formularz Rejestracyjny Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.

§ 7

 1. NowyDochod.pl zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania Użytkownika.
 2. NowyDochod.pl zastrzega sobie prawo zablokowania konta Użytkownika, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu. W takim przypadku użytkownikowi nie przysługuje rekompensata z tytułu braku dostępu do opłaconych kursów. Odblokowanie konta może nastąpić po pisemnym oświadczeniu o przestrzeganiu Regulaminu.
 3. W przypadku ponownego naruszenia Regulaminu mimo pisemnego oświadczenia, nie będzie możliwe odblokowanie konta a Użytkownik nie będzie miał prawa dochodzić odszkodowania za brak dostępu do kursów
 4. Odmowa zarejestrowania lub zablokowanie konta użytkownika skutkuje zablokowaniem dostępu Użytkownika do Platformy, z wyjątkiem części ogólnodostępnych.

§ 8

 1. NowyDochod.pl, Organizator oraz Trener zobowiązują się wykorzystywać przekazane przez Użytkownika dane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 1997 r. oraz ustawami zmieniającymi tę ustawę, wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i nie ujawniać ich osobom trzecim, o ile przepisy powszechnie obowiązujące nie stanowią inaczej.
 2. Wyjątkiem od ust. 1 jest prawo NowyDochod.pl, Organizatora i Trenera do przetwarzania danych Użytkownika w celach marketingowych w tym do wysyłania informacji komercyjnych na adres e-mail, numer telefonu komórkowego lub adres zamieszkania użytkownika.
 3. Użytkownik może w swoim Profilu Użytkownika zablokować otrzymywanie informacji na e-mail.
 4. Niezależnie od powyższych postanowień Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie przez NowyDochod.pl, Organizatora i Trenera wyżej wskazanych informacji podmiotom współpracującym z NowyDochod.pl, Organizatorem i Trenerem w celu należytego świadczenia usług. Wobec podmiotów tych stosuje się odpowiednio postanowienia ust.1.
 5. Składając zamówienie na odpłatny Produkt lub zapisując się na darmowy Produkt, Użytkownik zezwala na przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi oraz Trenerowi danego Produktu w celu opisanym ust.1 i 2.
 6. NowyDochod.pl nie ponosi odpowiedzialności za przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora lub Trenera nie będących równocześnie NowyDochod.pl.

§ 9

Użytkownik ma prawo wyrejestrować się z bazy użytkowników platformy, wysyłając maila na adres irek@nowydochod.pl o treści:

Proszę o wyrejestrowanie mnie z bazy użytkowników NowyDochod.pl. Przesyłając niniejszą decyzję, świadomy jestem, iż nie będę mógł otrzymać ponownie swojego loginu oraz usunięcie mnie z bazy danych jest nieodwracalne i skutkuje utraceniem dostępu do opłaconych kursów.

IV. Zobowiązania Użytkownika

§ 10

 1. Korzystając z Platformy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz zwyczajów przyjętych w zakresie posługiwania się siecią Internet.
 2. Za naruszenie niniejszego Regulaminu uważa się w szczególności publikowanie treści nieprzyzwoitych, obraźliwych i obscenicznych oraz praktyki internetowe ogólnie przyjęte jako naganne.
 3. Działanie niezgodne ze wskazanymi regulacjami rodzi po stronie Użytkownika odpowiedzialność i obowiązek naprawienia powstałej szkody na zasadach ogólnych.

§ 11

 1. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje istotne dla funkcjonowania Platformy będą udostępnione na stronach Platformy i zostaną uznane za prawidłowo do niego dostarczone.
 2. Użytkownik powinien informować NowyDochod.pl, o zmianach danych przekazanych NowyDochod.pl w trakcie rejestracji.

V. Zastrzeżenia prawne

§ 12

 1. NowyDochod.pl nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione w związku z wykorzystaniem informacji prezentowanych w ramach Platformy w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Korzystanie z Platformy odbywa się wyłącznie na ryzyko Użytkownika i koszt związany z połączeniem Użytkownika z Platformą jak też dostępem do kursu. NowyDochod.pl nie gwarantuje niewadliwego i nieprzerwanego dostępu do zasobów Platformy oraz że rezultat poszukiwań i pozyskane informacje sprostają oczekiwaniom Użytkownika co do ich merytorycznej zawartości i przydatności.

§ 13

 1. NowyDochod.pl zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości Platformy, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, zawieszenia lub wycofania danego elementu Platformy.
 2. NowyDochod.pl uprawniony będzie do zaprzestania udostępniania Platformy bez podania przyczyn po zakończeniu wszystkich odbywających się kursów lub nie wcześniej niż 60 dni po ostatnim opłaceniu kursu oraz po uprzednim poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników.
 3. Wszystkie produkty sprzedawane przez Trenerów za pośrednictwem NowyDochod.pl objęte są 14-dniową gwarancją satysfakcji albo zwrot pieniędzy niezależną od gwarancji zagwarantowanych w prawie. Czas gwarancji liczy się od dnia opłacenia zamówienia. NowyDochod.pl będzie uznawać wyłącznie prośby o zwrot pieniędzy skierowane bezpośrednio do NowyDochod.pl za pomocą listu poleconego wysłanego na adres NowyDochod.pl (liczy się data nadania), prywatnej wiadomości wysłanej w ramach systemu NowyDochod.pl lub wiadomości e-mail wysłanej na irek@nowydochod.pl o ile NowyDochod.pl potwierdzi jej otrzymanie. Wiadomości e-mail, które nie zostały potwierdzone w ciągu 3 dni uważa się za niedostarczone. Zwrot zostanie wykonany w ciągu 14 dni pod warunkiem otrzymania przez NowyDochod.pl danych do przelewu w banku polskim lub za pośrednictwem systemu płatności on-line użytego do opłacenia zamówienia, o ile będzie to technicznie możliwe.
 4. Niezależnie od powyższego punktu, oraz niezależnie od Organizatora, zgodnie z prawem, po złożeniu i opłaceniu zamówienia Użytkownikowi przysługuje 14 dni na zwrot towaru (produkty fizyczne) lub rezygnację z usługi (usługi i produkty niefizyczne) i otrzymanie w ciągu 14 dni zwrotu pieniędzy. Prawo to nie przysługuje w przypadku, gdy usługa zostanie wykonana przed upływem 14 dni od daty jej opłacenia za zgodą Użytkownika.
 5. Produkty sprzedawane przez Organizatorów innych niż NowyDochod.pl podlegają polityce zwrotów określonej każdorazowo w ofercie lub formularzu zamówienia danego produktu. Kontaktem do reklamacji jest numer telefonu Organizatora obowiązkowo publikowany w jego profilu, na formularzu zamówienia każdego jego Produktu, wewnątrz Produktu na Platformie oraz w e-mailu z potwierdzeniem opłaty za dany Produkt. Dodatkową formą kontaktu jest system prywatnych wiadomości udostępniony przez Platformę. W przypadku problemów Użytkownik może też poprosić o pomoc w kontakcie z Organizatorem Operatora Platformy: irek@nowydochod.pl

§ 14

Informacje, porady, odpowiedzi ekspertów ani jakiekolwiek inne informacje zawarte na Platformie nie są oficjalnym stanowiskiem NowyDochod.pl, chyba że zostało to inaczej oznaczone.

§ 15

 1. NowyDochod.pl nie ponosi odpowiedzialności za informacje, opinie, komentarze rozpowszechniane przez Użytkowników na stronach Platformy oraz za szkody wynikłe ze zdarzeń pozostają poza kontrolą NowyDochod.pl w szczególności naruszenie przez Użytkowników praw osób trzecich jak i przepisów powszechnie obowiązujących.
 2. NowyDochod.pl nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia przez Użytkownika osobom trzecim hasła oraz loginu niezależnie od przyczyny ujawnienia.

§ 16

 1. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść wygłaszanych za pomocą Platformy informacji własnych.
 2. Trener/Firma szkoleniowa tworząca kurs ponosi pełną prawną i finansową odpowiedzialność za treść oraz musi być jej właścicielem w sensie prawa autorskiego. Udostępnianie zasobów, których właścicielem praw autorskich są osoby trzecie musi odbywać się tylko za ich pisemną zgodą.

§ 17

 1. Wszelkie nazwy i znaki towarowe lub firmowe występujące na Platformie podlegają ochronie.
 2. O ile nie zaznaczono inaczej, Platforma oraz jej zawartość objęte są ochroną wynikającą z ustawy prawo autorskie i prawa pokrewne. Kopiowanie i rozpowszechnianie, wykraczające poza własny użytek osobisty, może odbywać się tylko po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody NowyDochod.pl lub ich właściciela i jedynie we wskazanym zakresie.

VI. Ochrona danych osobowych

§ 18

 1. Przesyłanie do NowyDochod.pl poprzez Platformę Zgłoszenia Rejestracyjnego jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych w nim zawartych, w tym przetwarzanie w celach marketingowych.
 2. Zebrane dane osobowe są administrowane przez NowyDochod.pl lub podmiot działający na rzecz NowyDochod.pl i mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym przez przepisy powszechnie obowiązujące między innymi przenoszenie danych osobowych z jednego rodzaju nośnika na inny itp.
 3. Przekazane dane mogą być wykorzystywane dla celów informacyjnych i promocyjnych NowyDochod.pl.
 4. Przesyłanie do NowyDochod.pl poprzez Platformę Zamówienia na produkt lub usługę jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przekazanie Organizatorowi i Trenerowi tego produktu lub usługi danych Użytkownika (w tym danych osobowych) zawartych w Zamówieniu w celu realizacji zamówienia oraz do celów marketingowych. NowyDochod.pl nie bierze odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych przez Organizatora i Trenera/ów innych niż NowyDochod.pl.
 5. Dodanie Organizatora lub Trenera do osób obserwowanych przez funkcjonalność serwisu jest równoznaczne z udzieleniem przez Użytkownika zgody na przekazanie temu Organizatorowi lub Trenerowi danych kontaktowych Użytkownika (w tym danych osobowych) w celu zapisania go na listę adresową należącą do tego Organizatora lub Trenera. NowyDochod.pl nie bierze odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych przez Organizatora lub Trenera.

§ 19

 1. Dane osobowe zawarte w Formularzu Rejestracyjnym przetwarzane są w niezbędnym zakresie, zgodnie z przepisami prawa polskiego w szczególności w zgodzie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.).
 2. Użytkownik ma prawo wglądu do dotyczących go danych oraz prawo ich poprawiania i usunięcia.

VII. Zastrzeżenia techniczne

§ 20

 1. NowyDochod.pl nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej i pełnej.
 2. NowyDochod.pl nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.
 3. Jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne, niezależne od NowyDochod.pl, może on czasowo ograniczyć dostęp do Platformy przez okres jakiego wymaga usunięcie przyczyn braku dostępu. W takim wypadku NowyDochod.pl nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia w dostępności Platformy.

VIII. Postanowienia końcowe

§ 21

Zarejestrowani Użytkownicy Platformy wyrażają zgodę na przesyłanie informacji oraz komunikatów drogą poczty elektronicznej i z użyciem telefonii cyfrowej oraz uznają je za skutecznie doręczone.

§ 22

 1. Wszelkie zmiany Regulaminu wprowadzane przez NowyDochod.pl będą zamieszczane na Platformie.
 2. Zmiany do Regulaminu są wiążące po 14 dniach dla zarejestrowanych użytkowników oraz od momentu ich zamieszczenia w Platformie dla pozostałych użytkowników.

§ 23

Prawa i obowiązki Użytkownika nie podlegają przeniesieniu na osobę trzecią bez uprzedniej pisemnej zgody NowyDochod.pl.

§ 24

Regulamin będzie interpretowany w zgodzie z powszechnie obowiązującym prawem polskim.

§ 25

 1. Wszelkie spory z NowyDochod.pl powstałe w związku z funkcjonowaniem Platformy rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby NowyDochod.pl.
 2. Spory pomiędzy użytkownikami a organizatorami kursów będą rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby firmy szkoleniowej.

§ 26

NowyDochod.pl może zawierać z Firmami szkoleniowymi i Trenerami odrębne umowy, których postanowienia są nadrzędne względem niniejszego regulaminu.

top
© 2018 NowyDochod.pl - Irek Wrobel